HTW-XW42-C01 HAPPY TAIWAN ชิลล์ เช็ค ช้อป

HTW-XW42-C01 HAPPY TAIWAN ชิลล์ เช็ค ช้อป รหัสสินค้า HTWXW42C01

4 วัน 2 คืน
 /
เริ่ม 14,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 23 ธ.ค. 60 - 26 ธ.ค. 60 14,999 18,899 แสดง 25 2 4 31
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,899 14,999 14,999 14,999
event 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 21,999 26,499 แสดง 0 0 0 0
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
26,499 21,999 21,999 21,999
event 31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 14,999 18,899 แสดง 0 11 20 31
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
18,899 14,999 14,999 14,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์