HJT-XW53-V02  HAPPY TOKYO #พรรคผ่อนบ้างนะ 5D3N

HJT-XW53-V02 HAPPY TOKYO #พรรคผ่อนบ้างนะ 5D3N รหัสสินค้า HJTXW53V02

5 วัน 3 คืน
 /
เริ่ม 21,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ รอจ่าย (Book) จ่าย (Paid) Group
Size
event 4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 28,999 36,999 แสดง 4 0 20 24
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
36,999 28,999 28,999 -
event 16 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 25,999 33,999 แสดง -1 2 33 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 -
event 26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 26,999 34,999 แสดง 5 6 23 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,999 26,999 26,999 -
event 30 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 0 34 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 2 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 5 12 17 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 25,999 33,999 แสดง 12 22 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
33,999 25,999 25,999 -
event 14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 22,999 30,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,999 22,999 22,999 -
event 15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,999 26,999 26,999 -
event 16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,999 26,999 26,999 -
event 17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 26,999 34,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
34,999 26,999 26,999 -
event 21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 22,999 30,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
30,999 22,999 22,999 -
event 22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 23,999 31,999 แสดง 0 34 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง 32 2 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
29,999 21,999 21,999 -
event 29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 23,999 31,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 23,999 31,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
31,999 23,999 23,999 -
event 31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 21,999 29,999 แสดง 34 0 0 34
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
29,999 21,999 21,999 -
ดูเพิ่มเติม (9 ช่วงวันเดินทาง)
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์